HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - chybová hlášení

background image

chybová hlášení

hlášení 'došel papír'

vstupní zásobník je naplnìn

1. Zkontrolujte splnìní následujících podmínek:

Ve vstupním zásobníku je dostatek papíru (alespoò deset listù).

Vstupní zásobník není pøeplnìný.

Vložený papír se dotýká zadní stìny vstupního zásobníku.

2. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji papíru.

vstupní zásobník je prázdný

1. Vložte papír do zásobníku.
2. Posuòte papír co nejvíce dopøedu.
3. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji papíru.

zobrazí se chybové hlášení a indikátor napájení bliká

Pøečtìte si zprávu obsahující popis závady a její odstranìní.
Další informace naleznete v části

indikátor napájení bliká

.

zobrazí se chybové hlášení 'došlo k chybì pøi zápisu na port USB'

Tiskárna patrnì nepøijímá správná data z jiného zaøízení nebo rozbočovače USB. Pøipojte tiskárnu pøímo k
rozhraní USB v počítači.

zobrazí se chybové hlášení 'došlo k chybì pøi zápisu na port LPT1'

Pokud je tiskárna pøipojena k počítači kabelem USB, nebyl možná tento kabel pøed instalací softwaru
pøipojen.
Odinstalujte software a znovu jej nainstalujte.
Informace o odinstalování softwaru získáte

zde

.

zobrazí se chybové hlášení 'nelze zahájit obousmìrnou komunikaci' nebo 'tiskárna

nereaguje'

Tiskárna patrnì není schopna s počítačem komunikovat, protože kabel USB je pøíliš dlouhý.
Pokud se objeví toto chybové hlášení, zkontrolujte, zda není kabel USB delší než 5 metrù.