HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - kartotéční lístky a jiná média malých rozměrů

background image

kartotéční lístky a jiná média malých rozmìrù

pokyny

Používejte pouze lístky a média malých rozmìrù, které splòují požadavky tiskárny na formáty
papíru. Technické údaje naleznete v

referenční pøíručce

, která se dodává s tiskárnou.

Kapacita vstupního zásobníku: až 30 lístkù

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Karty vkládejte do pravé části vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù a kratší stranou

smìrem do tiskárny.

5. Sklopte výstupní zásobník.
6. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji papíru.

7. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát lístku
Typ:

obyčejný papír

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

background image

Zobrazí-li se hlášení, že v tiskárnì došel papír, klepnìte

zde

.