HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - ruční čištění tiskových kazet

background image

ruční čištìní tiskových kazet

Pokud se tiskárna používá v prašném prostøedí, mùže se uvnitø tiskárny nashromáždit malé množství
nečistot. Mùže se jednat o prach, vlasy a vlákna z koberce nebo oblečení. Dostanou-li se nečistoty na
tiskovou kazetu nebo kolébku, mùže to na vytištìných stránkách zpùsobit vznik pruhù a skvrn. Pruhy se
snadno odstraní ručním vyčištìním tiskové kazety a kolébky.

pøíprava potøeb k čištìní

K čištìní tiskových kazet a kolébky budete potøebovat:

destilovanou vodu,

malé vatové tampóny nebo jiné mìkké materiály, které se netøepí a nebudou ulpívat na kazetách.

Dbejte, abyste si bìhem čištìní

nepotøísnili ruce nebo odìv inkoustem

.

pøíprava k čištìní

1. Tlačítkem

napájení

zapnìte tiskárnu a otevøete kryt tiskárny.

Kolébka tiskového zásobníku se pøesune do støedu tiskárny.

2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
3. Vyjmìte tiskové kazety a položte je na papír tak, aby ploška inkoustových trysek smìøovala vzhùru.

Upozornìní!

Neponechávejte tiskové kazety mimo tiskárnu více než 30 minut.

čištìní tiskových kazet a kolébky

1. Lehce navlhčete vatový tampónek destilovanou vodou.
2. Vyčistìte tampónem povrch a hrany první tiskové kazety zpùsobem znázornìným na následujícím

obrázku.
Neotírejte plošku s tryskami.

background image

1. ploška s tryskami a trysky inkoustu 2. povrch a hrany tiskové kazety 3. mìdìné kontakty

Upozornìní!

Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani mìdìných

kontaktù. Dotyk mùže zpùsobit ucpání trysek, selhání pøísunu inkoustu nebo

nespolehlivost elektrických kontaktù.

3. Zkontrolujte, zda nezùstaly na pøední části kazety nebo jejích hranách nìjaké nečistoty.

Pokud ještì zjistíte nečistotu, opakujte výše uvedené kroky 1 a 2.

4. Zopakujte kroky 1 až 3 u druhé tiskové kazety.
5. Pomocí navlhčených čistých vatových tampónkù otøete stìny spodní části kolébky tiskové kazety.

Dokud se na čistém tampónku objevují zbytky inkoustu, tento proces opakujte.

1. kolébka tiskových kazet 2. stìny kolébky tiskové kazety

background image

6. Nainstalujte tiskové kazety a zavøete kryt tiskárny.
7. K zadní části tiskárny pøipojte napájecí kabel.
8. Tlačítkem

napájení

zapnìte tiskárnu.

9. Proveïte

kalibraci

tiskových kazet.

Pokud se na výtiscích stále ještì objevují pruhy, proveïte čištìní znovu.