HP Deskjet 3653 Color Inkjet Printer - výměna tiskových kazet

background image

výmìna tiskových kazet

Pøed nákupem tiskových kazet pro výmìnu si pøekontrolujte správná

typová čísla

kazet.

Výmìna tiskové kazety:

1. Tlačítkem

napájení

zapnìte tiskárnu.

2. Otevøete kryt tiskárny.

Kolébka tiskového zásobníku se pøesune do støedu tiskárny.

3. Zatlačte na tiskovou kazetu a vysuòte ji z kolébky.

1. stisknìte tlačítko napájení 2. zvednìte kryt tiskárny 3. zatlačte na tiskovou kazetu 4. vysuòte

kazetu z kolébky

4. Vybalte náhradní tiskovou kazetu z obalu a opatrnì odstraòte ochrannou plastovou pásku. Držte

tiskovou kazetu tak, že je mìdìný pásek dole a smìrem k tiskárnì.

1. odstraòte pásku z umìlé hmoty

Upozornìní!

Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskové kazety ani mìdìných

kontaktù. Dotyk mùže zpùsobit ucpání trysek, selhání pøísunu inkoustu nebo

nespolehlivost elektrických kontaktù. Neodstraòujte mìdìné pásky. Jsou pro

správný provoz nutné.

background image

1. inkoustové trysky 2. mìdìné kontakty

5. Nasuòte kazetu pevnì do kolébky pod mírným úhlem vzhùru, dokud neucítíte odpor.

6. Zatlačte kazetu do kolébky.

Pøi správné instalaci kazety uslyšíte cvaknutí.

7. Zavøete kryt tiskárny.
8. Proveïte

kalibraci

tiskárny pro získání optimální kvality tisku.

Informace o recyklování prázdných tiskových kazet naleznete

zde

.

Pozor!

Nové ani použité tiskové kazety nenechávejte v dosahu dìtí.